Handelsbetingelser

Alt det med småt. Ved køb af DoWipeIT abonnement, så accepteres nedenstående betingelser

Handelsbetingelser for DoWipeIT

1. Formål
Denne aftale regulerer forholdet mellem CoMaSys som leverandør og dig som kunde.

 

2. System
CoMaSy’s internet-baseret vinduespudsersystem, kaldet DoWipeIt er en komplet e-handelsløsning, som ud over standard slutkunde-funktioner også indeholder avanceret teknologi til direkte opdatering af produktdatabase.

Produktdatabasen kan prissættes individuelt til hver enkelt kunde, og kan kombineres med specialtilbud fra producent direkte til slutkunde.

 

3. Ydelse og vedligehold
CoMaSys står for daglig drift af websystemet. Websystemet er tilgængeligt 24/7/365, med en garanteret oppetid som beskrevet under punkt 4. Servere og linjekapacitet vil til enhver tid være så god, at dette ikke vil få nævneværdig negativ indvirkning på anvendelsen af systemet.

Eventuelle fejl i produktet rettes uden ekstra omkostninger for kunden. Såfremt du opdager en fejl, bedes du kontakte CoMaSys på email info@dowipeit.com, med sprogvalget dansk eller engelsk. DoWipeIT kan også kontaktes på tlf. 70 269 267.

Fortrolig information er til enhver tid sikret bag firewall med yderligere intern netværkssikring. DoWipeIT sørger for, at daglig opdatering af katalog, produkter og priser fungerer for alle kunder, samt at ordrelægning og opfølgning virker.

 

4. Websystemets oppetid og tilgængelighed
Kernetid er i tidsrummet fra 07:00 til 20:00 på normale arbejdsdage mandag – fredag, helligdage undtaget. ”Oppetid” betyder at produktinformation er tilgængelig, at kunden kan gennemføre bestillinger og tjekke ordrestatus, at kundens personale kan give kunden korrekte priser, og at ordrer behandles i back end (enten automatisk eller manuelt), således at kunderne får leverancer på sædvanlig vis. I kernetiden skal oppetiden være mindst 99%.

Uden for kernetid vil websystemet (både frontend og backend) normalt være tilgængelig, men i dette tidsrum kan CoMaSys foretage nødvendige indeks-opdateringer, backup, softwareopgraderinger etc. Af sikkerhedsmæssige årsager kan det være nødvendigt at opgradere servere/software i kernetiden (eksempelvis ved en netop opdaget operativsystem sikkerhedsrisiko). CoMaSys er ikke ansvarlig for oppetid hos tredjepart, så som distributører og betalingsformidlere (eksempelvis PBS/DIBS), da CoMaSys kun leverer grænsesnit og kommunikation med disse, men ikke kontrollerer deres tjenester.

Såfremt CoMaSys ikke er i stand til at overholde oppetidsgarantien for en given måned ydes der kompensation i form af afslag i afgiften for den omhandlede måned i henhold til følgende regler: Mindre end 99% = 11% i afslag, mindre end 97% = 22% i afslag, mindre end 95% = 33% i afslag. Ved mere end X% nedetid hvor X>33% ydes X% i afslag. Ved mere end 5% nedetid i to på hinanden følgende måneder kan kunden i løbet af den næstfølgende måned opsige nærværende aftale med 1 måneds varsel.

Opmærksomheden henledes på, at CoMaSys’s kernearbejdstid er indenfor ovennævnte kernetid, og at CoMaSys ikke kun ”drifter”, men også kontinuerligt udvikler den løsning der driftes. Upload af ny funktionalitet, samt ændringer i eksisterende funktionalitet, foretages som udgangspunkt i kernetiden. Selv om dette i visse tilfælde kan begrænse tilgængeligheden anses det ikke som et brud på oppetidsgarantien. Kunden vil på forhånd blive orienteret om eventuel planlagt nedetid.

 

5. Andre tjenester/produkter
Kunden opgraderes automatisk til nye versioner af webudlejningssystemet, når de er tilgængelige. Såfremt kunden modtager betaling via kreditkort, har vi integreret grænsesnit til Epay, således at korttransaktioner håndteres automatisk ved kundebestilling, og af administrator, når bestilling godkendes. Kunden er ansvarlig for omkostninger og tjenester leveret af tredjepart.

 

6. Oplæring, vejledning og teknisk support
Webudlejningssystemet er et avanceret system med mange funktioner, som er opbygget således, at alle brugere kan lære at anvende og udnytte systemet i løbet af kort tid. CoMaSys er tilgængelig via email, og kan besvare spørgsmål vedrørende brugen af systemet. Kontakt support på email info@dowipeit.com på dansk/engelsk eller telefonisk. Telefonsupport afregnes med særskilt takst efter medgået og dokumenteret tidsforbrug.

 

7. Ejerskab og rettigheder
Aftalen omfatter retten til at anvende løsningen i henhold til nærværende aftale, når aftalt betaling for at opretholde tjenesterne er betalt. Den af kunden valgte grænseflade mod slutbruger må ikke benyttes af andre kunder. Såfremt kunden ønsker adgang til funktioner, som udvikles og implementeres specielt for kunden eller efter oplæg fra kunden – eksempler kan være ejerskab til rettigheder, implementeringskarantæne for andre webudlejningssystems, provision ved implementering – så er dette muligt, men kræver særskilt aftale mellem kunde/forhandler og CoMaSys. Uden indgået aftale er al implementeret funktionalitet CoMaSys’s ejendom.

 

8. Betaling
Månedlig betaling dækker videre udvikling, vedligehold og drift af webudlejningssystemet.

Funktionalitet, som er inkluderet i prisen, men som ikke er standard i webudlejningssystemet (eksempelvis integration til kundens økonomisystem), har ikke indflydelse på tidspunktet for kvartalsvis betalings påbegyndelse.

Tilknytning af betalingskort er inkluderet i prisen på udvalgte abonnementstyper, men omkostninger til tredje part (eksempelvis PBS og betalingskort indløser) afholdes af kunden og har ikke indflydelse på tidspunktet for kvartalsvis betalings påbegyndelse.

 

9. Løbetid og opsigelse
Aftalen løber indtil den opsiges. Opsigelsesvarsel for CoMaSys er der ingen af. Dog refunderes allerede betalt periode ikke.

Den månedlige betaling fastholdes uden stigning i aftalens første 12 måneder. Eventuel stigning i månedlig betaling er begrænset til max. 5,0% per år, og skal varsles med minimum 3 måneder. En eventuel ændring skal være begrundet i omkostninger direkte relateret til vedligehold/udvikling/drift/ anvendelse af løsningen, og et nyt beløb for betaling af anvendelse af løsningen fastsættes efter forhandling parterne imellem.

Manglende betaling i 3 på hinanden følgende måneder er at betragte som misligholdelse og opsigelse af aftalen. CoMaSys’s forpligtelser til at vedligeholde og drifte websystemet anses som ophørt med udløbet af de 3 måneder, og ethvert skyldigt beløb forfalder til øjeblikkelig betaling. Ved udeblivelse af betaling fremsendes database samt egne grafikfiler til kunden. Herefter lukkes den hostede websystem af CoMaSys. Alle indgåede aftaler ophører hermed.

 

10. Garanti/ansvar
CoMaSys er ansvarlig for at levere de produkter og tjenester, som er beskrevet i denne aftale. I tilfælde af, at løsningen ikke længere ejes eller kontrolleres af CoMaSys er denne kontrakt fortsat gældende i minimum 12 måneder. Ud over dette er CoMaSys’s ansvar opad begrænset til prisen på disse produkter og tjenester, i overensstemmelse med gældende danske love og regler.

CoMaSys er ikke ansvarlig for eventuel nedetid/datatab i tilfælde af force majeure.

Herudover er CoMaSys ikke ansvarlig for produktskader, hvorfor CoMaSys ikke kan ifalde sig ansvar for skader som følge af fejl på software og hardware.

 

11. Fortrolighed
CoMaSys deler ikke information om kunde med andre uden skriftligt samtykke fra kunden, og kunden deler ikke information om denne aftale eller andre anliggender relateret til CoMaSys med andre uden skriftligt samtykke fra CoMaSys

 

12. Kundedata og rettighed
Kunden har til enhver tid ret til at få udleveret sine kundedata relateret til salg, kundeinfo, brugerinfo m.m. Data udleveres som et databasedump.

 

13. Anden funktionalitet
CoMaSys udbygger webudlejningssystemet med ekstra funktionalitet, når der skønnes at være behov herfor. Ydermere kan kunden til enhver tid forespørge om ny funktionalitet, som enten kan være til kunden eller fælles gavn.

 

14. Kundens forpligtigelser
Integration af webudlejningssystemet til kundens økonomisystem er en del af nærværende aftale (Dog max 10 timer afsat). Det er kundens forpligtigelse at sørge for, at CoMaSys’s medarbejdere får adgang til kundens økonomisystem i fornødent omfang, således at en optimal integration kan foretages. Evt. assistance herved afholdes udgifterne af kunden.